Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trường THPT Minh Đạm

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018-2019
 
Giáo viên Ca học Môn Dạy cho lớp Tổng1 Tổng2 Tổng3
Lê Đức Huệ Sáng Toán 12A1(4), 12A5(4), 11A5(4), 11A6(4) 16 16 32
Chiều Toán 12A1(4), 12A5(4), 11A5(4), 11A6(4) 16 16
Phạm Anh Hùng Sáng Sinh hoạt 12A2(1) 1 14 26
Toán 12A2(4), 12A11(4), 11A1(4) 12
Chào cờ 12A2(1) 1
Chiều Toán 12A2(4), 12A11(4), 11A1(4) 12 12
Nguyễn Hữu Tuấn Sáng Toán 12A3(4), 10A4(4) 8 8 16
Chiều Toán 12A3(4), 10A4(4) 8 8
Lữ Sỹ Sự Sáng Toán 12A4(4), 12A8(4), 10A1(4) 12 12 24
Chiều Toán 12A4(4), 12A8(4), 10A1(4) 12 12
Phạm Thị Ly Sáng       0 0
Chiều       0
Hồ Nguyễn Đăng Khoa Sáng Sinh hoạt 11A8(1) 1 14 26
Toán 12A9(4), 12A10(4), 11A8(4) 12
Chào cờ 11A8(1) 1
Chiều Toán 12A9(4), 12A10(4), 11A8(4) 12 12
Dương Thị Lệ Hồng Sáng Toán 12A6(4), 12A7(4), 10A3(4), 10A11(4) 16 16 32
Chiều Toán 12A6(4), 12A7(4), 10A3(4), 10A11(4) 16 16
Trần Thị Vân Sáng Toán 11A4(4), 11A7(4), 11A9(4), 10A8(4) 16 16 32
Chiều Toán 11A4(4), 11A7(4), 11A9(4), 10A8(4) 16 16
Lê Ngọc Oanh Sáng Toán 10A6(4), 10A7(4), 10A9(4), 10A10(4) 16 16 32
Chiều Toán 10A6(4), 10A7(4), 10A9(4), 10A10(4) 16 16
Phan Thị Khắc Ly Sáng Toán 11A3(4), 11A11(4), 10A2(4), 10A5(4) 16 16 32
Chiều Toán 11A3(4), 11A11(4), 10A2(4), 10A5(4) 16 16
Lê Quang Thịnh Sáng Toán 11A2(4), 11A10(4) 8 8 16
Chiều Toán 11A2(4), 11A10(4) 8 8
Võ Trí Cao Sáng Sinh hoạt 12A1(1) 1 14 26
Vật lý 12A1(4), 12A4(4), 12A5(4) 12
Chào cờ 12A1(1) 1
Chiều Vật lý 12A1(4), 12A4(4), 12A5(4) 12 12
Trần Thị Kiều Giang Sáng Sinh hoạt 12A3(1) 1 12 20
Vật lý 12A3(4), 12A9(4), 10A2(2) 10
Chào cờ 12A3(1) 1
Chiều Vật lý 12A3(4), 12A9(2), 10A2(2) 8 8
Nguyễn Hồng Quảng Sáng Vật lý 12A2(4), 12A7(4), 10A1(2) 10 10 18
Chiều Vật lý 12A2(4), 12A7(2), 10A1(2) 8 8
Trần Hồ Thế Ngọc Sáng Sinh hoạt 10A5(1) 1 16 24
Vật lý 11A4(2), 11A7(2), 11A11(2), 10A5(2), 10A9(2) 10
KTCN 11A4(2), 11A7(2) 4
Chào cờ 10A5(1) 1
Chiều Vật lý 11A4(2), 11A7(2), 10A5(2), 10A9(2) 8 8
Vũ Thị Thúy Sáng Sinh hoạt 11A2(1) 1 18 25
Vật lý 12A8(4), 11A2(2), 11A8(2) 8
KTCN 11A2(2), 11A8(2), 11A10(2), 11A11(2) 8
Chào cờ 11A2(1) 1
Chiều Vật lý 12A8(2), 11A2(3), 11A8(2) 7 7
Đinh Thị Thu Ngân Sáng Sinh hoạt 11A9(1) 1 14 21
Vật lý 11A1(2), 11A9(2), 11A10(2), 10A3(2) 8
KTCN 11A1(2), 11A9(2) 4
Chào cờ 11A9(1) 1
Chiều Vật lý 11A1(3), 11A9(2), 10A3(2) 7 7
Bùi Thế Hồng Sáng Sinh hoạt 11A5(1) 1 16 25
Vật lý 11A3(2), 11A5(2), 11A6(2), 10A10(2) 8
KTCN 11A3(2), 11A5(2), 11A6(2) 6
Chào cờ 11A5(1) 1
Chiều Vật lý 11A3(3), 11A5(4), 10A10(2) 9 9
Trần Văn Tuấn Sáng Vật lý 10A4(2), 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2), 10A11(2) 10 10 20
Chiều Vật lý 10A4(2), 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2), 10A11(2) 10 10
Trần Thị Như Trang Sáng       0 0
Chiều       0
Bạch Hữu Hạnh Sáng Sinh hoạt 10A1(1) 1 19 31
Hóa học 12A3(4), 12A7(4), 10A1(3), 10A4(3), 10A11(3) 17
Chào cờ 10A1(1) 1
Chiều Hóa học 12A3(4), 12A7(2), 10A1(2), 10A4(2), 10A11(2) 12 12
Nguyễn Thị Diễm Sương Sáng Sinh hoạt 11A1(1) 1 20 29
Hóa học 12A2(4), 12A5(4), 12A8(4), 11A1(3), 11A5(3) 18
Chào cờ 11A1(1) 1
Chiều Hóa học 12A2(4), 12A8(2), 11A1(3) 9 9
Trần Danh Sơn Sáng Sinh hoạt 10A2(1) 1 13 21
Hóa học 12A1(4), 12A9(4), 10A2(3) 11
Chào cờ 10A2(1) 1
Chiều Hóa học 12A1(4), 12A9(2), 10A2(2) 8 8
Phan Thị Thủy Hương Sáng Sinh hoạt 12A4(1) 1 18 29
Hóa học 12A4(4), 11A2(3), 11A6(3), 11A7(3), 11A8(3) 16
Chào cờ 12A4(1) 1
Chiều Hóa học 12A4(4), 11A2(3), 11A7(2), 11A8(2) 11 11
Nguyễn Gia Vũ Anh Sáng Hóa học 11A3(3), 11A4(3), 11A9(3), 11A10(3), 11A11(3), 10A7(3), 10A10(3) 21 21 32
Chiều Hóa học 11A3(3), 11A4(2), 11A9(2), 10A7(2), 10A10(2) 11 11
Hà Như Huệ Sáng       0 0
Chiều       0
Lê Thảo Hạnh Sáng       0 0
Chiều       0
Ngô Thị Hồng Vân Sáng Sinh hoạt 10A3(1) 1 17 27
Hóa học 10A3(3), 10A5(3), 10A6(3), 10A8(3), 10A9(3) 15
Chào cờ 10A3(1) 1
Chiều Hóa học 10A3(2), 10A5(2), 10A6(2), 10A8(2), 10A9(2) 10 10
Nguyễn Thị Tuyết Mai Sáng Sinh vật 12A3(4), 12A4(4), 12A5(3), 12A8(4), 11A1(2) 17 17 19
Chiều Sinh vật 11A1(2) 2 2
Dương Tuấn Kiệt Sáng Sinh vật 12A1(4), 12A7(4), 12A9(4) 12 12 12
Chiều       0
Trần Xuân Phương Sáng Sinh vật 12A2(4) 4 4 4
Chiều       0
Phan Thị Hoa Mai Sáng Sinh hoạt 10A11(1) 1 14 18
Sinh vật 11A2(2), 11A6(2), 11A8(2), 10A5(1), 10A8(1), 10A11(1) 9
KTNN 10A5(1), 10A8(1), 10A11(1) 3
Chào cờ 10A11(1) 1
Chiều Sinh vật 11A2(2), 11A8(2) 4 4
Nguyễn Hoài Ngọc Sáng Sinh hoạt 11A3(1) 1 14 18
Sinh vật 11A3(2), 11A5(2), 11A7(2), 11A11(2), 10A7(1), 10A9(1) 10
KTNN 10A7(1), 10A9(1) 2
Chào cờ 11A3(1) 1
Chiều Sinh vật 11A3(2), 11A7(2) 4 4
Bùi Thị Thu Hương Sáng Sinh hoạt 10A6(1) 1 8 8
Sinh vật 10A2(1), 10A4(1), 10A6(1) 3
KTNN 10A2(1), 10A4(1), 10A6(1) 3
Chào cờ 10A6(1) 1
Chiều       0
Nguyễn Thị Thu Hiền Sáng Sinh hoạt 11A4(1) 1 14 18
Sinh vật 11A4(2), 11A9(2), 11A10(2), 10A1(1), 10A3(1), 10A10(1) 9
KTNN 10A1(1), 10A3(1), 10A10(1) 3
Chào cờ 11A4(1) 1
Chiều Sinh vật 11A4(2), 11A9(2) 4 4
Ngô Minh Tâm Sáng Ngoại ngữ 12A3(5), 12A5(6), 12A9(5), 10A2(4) 20 20 26
Chiều Ngoại ngữ 12A5(2), 12A9(2), 10A2(2) 6 6
Nguyễn Đức Trung Sáng Ngoại ngữ 12A10(6), 11A5(4) 10 10 16
Chiều Ngoại ngữ 12A10(2), 11A5(4) 6 6
Nguyễn Thị Tâm Sáng       0 0
Chiều       0
Nguyễn Thị Kim Thúy Sáng Sinh hoạt 11A10(1) 1 14 21
Ngoại ngữ 11A1(4), 11A7(4), 11A10(4) 12
Chào cờ 11A10(1) 1
Chiều Ngoại ngữ 11A1(2), 11A7(2), 11A10(3) 7 7
Lê Giang Kiều Trang Sáng Sinh hoạt 12A6(1) 1 22 28
Ngoại ngữ 12A2(5), 12A6(6), 12A8(5), 10A1(4) 20
Chào cờ 12A6(1) 1
Chiều Ngoại ngữ 12A6(2), 12A8(2), 10A1(2) 6 6
Đỗ Thị Ngọc Bích Sáng Ngoại ngữ 11A2(4), 11A9(4), 11A11(4), 10A7(4) 16 16 25
Chiều Ngoại ngữ 11A2(2), 11A9(2), 11A11(3), 10A7(2) 9 9
Phạm Thị Phương Lan Sáng Ngoại ngữ 11A3(4), 11A4(4), 11A6(4), 11A8(4), 10A3(4) 20 20 31
Chiều Ngoại ngữ 11A3(2), 11A4(2), 11A6(3), 11A8(2), 10A3(2) 11 11
Nguyễn Thị Thúy Sáng Sinh hoạt 10A9(1) 1 27 33
Ngoại ngữ 12A1(5), 12A4(5), 12A7(5), 12A11(6), 10A9(4) 25
Chào cờ 10A9(1) 1
Chiều Ngoại ngữ 12A7(2), 12A11(2), 10A9(2) 6 6
Nguyễn Phạm Kiều Phương Sáng Ngoại ngữ 10A5(4), 10A8(4), 10A11(4) 12 12 18
Chiều Ngoại ngữ 10A5(2), 10A8(2), 10A11(2) 6 6
Huỳnh Nguyễn Như Ý Sáng Sinh hoạt 10A10(1) 1 14 20
Ngoại ngữ 10A4(4), 10A6(4), 10A10(4) 12
Chào cờ 10A10(1) 1
Chiều Ngoại ngữ 10A4(2), 10A6(2), 10A10(2) 6 6
Lê Thị Thu Hiền Sáng Sinh hoạt 12A11(1) 1 20 28
Văn học 12A11(6), 10A1(4), 10A3(4), 10A7(4) 18
Chào cờ 12A11(1) 1
Chiều Văn học 12A11(2), 10A1(2), 10A3(2), 10A7(2) 8 8
Lê Thị Dung Sáng Sinh hoạt 10A4(1) 1 19 25
Văn học 12A4(5), 10A4(4), 10A6(4), 10A9(4) 17
Chào cờ 10A4(1) 1
Chiều Văn học 10A4(2), 10A6(2), 10A9(2) 6 6
Phạm Thị  Hoa Sáng Sinh hoạt 12A10(1) 1 14 18
Văn học 12A10(6), 11A3(3), 11A9(3) 12
Chào cờ 12A10(1) 1
Chiều Văn học 12A10(2), 11A9(2) 4 4
Nguyễn Thị Thủy Sáng Sinh hoạt 12A9(1) 1 18 24
Văn học 12A1(5), 12A9(5), 11A4(3), 11A10(3) 16
Chào cờ 12A9(1) 1
Chiều Văn học 12A9(2), 11A4(2), 11A10(2) 6 6
Dương Thị Tuyết Mai Sáng Sinh hoạt 12A8(1) 1 19 27
Văn học 12A8(5), 10A5(4), 10A8(4), 10A10(4) 17
Chào cờ 12A8(1) 1
Chiều Văn học 12A8(2), 10A5(2), 10A8(2), 10A10(2) 8 8
Lê Thị Thanh Hào Sáng Sinh hoạt 12A5(1) 1 13 19
Văn học 12A5(5), 11A8(3), 11A11(3) 11
Chào cờ 12A5(1) 1
Chiều Văn học 12A5(2), 11A8(2), 11A11(2) 6 6
Nguyễn Thị Phương Dung Sáng Sinh hoạt 12A7(1) 1 21 29
Văn học 12A6(6), 12A7(5), 10A2(4), 10A11(4) 19
Chào cờ 12A7(1) 1
Chiều Văn học 12A6(2), 12A7(2), 10A2(2), 10A11(2) 8 8
Nguyễn Thị Dũng Sáng Sinh hoạt 11A6(1) 1 13 16
Văn học 12A3(5), 11A1(3), 11A6(3) 11
Chào cờ 11A6(1) 1
Chiều Văn học 11A6(3) 3 3
Hoàng Thu Huyền Sáng Sinh hoạt 11A7(1) 1 16 20
Văn học 12A2(5), 11A2(3), 11A5(3), 11A7(3) 14
Chào cờ 11A7(1) 1
Chiều Văn học 11A5(2), 11A7(2) 4 4
Nguyễn Thế Chính Sáng GDCD 12A6(4), 12A10(4), 12A11(4), 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1) 16 16 16
Chiều       0
Phạm Thị Tuyết Sáng GDCD 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1),
11A10(1), 11A11(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1), 10A11(1)
18 18 20
Chiều GDCD 11A10(1), 11A11(1) 2 2
Trịnh Thị Tố Tâm Sáng Lịch sử 12A10(4), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1) 11 11 13
Chiều Lịch sử 11A6(2) 2 2
Nguyễn Thị Minh Vỹ Sáng Lịch sử 11A1(1), 11A5(1), 11A10(1), 11A11(1), 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A5(2),
 10A7(2), 10A9(2), 10A11(2)
18 18 22
Chiều Lịch sử 11A10(2), 11A11(2) 4 4
Nguyễn Hữu Hưng Sáng Lịch sử 12A6(4), 12A11(4), 10A4(2), 10A6(2), 10A8(2), 10A10(2) 16 16 16
Chiều       0
Bùi Thị Dung Sáng Địa lý 12A6(4), 12A11(4), 10A2(1), 10A5(1) 10 10 10
Chiều       0
Phan Thị Yến Sáng Sinh hoạt 11A11(1) 1 11 15
Địa lý 11A1(1), 11A3(1), 11A5(1), 11A7(1), 11A10(1), 11A11(1), 10A1(1), 10A3(1), 10A9(1) 9
Chào cờ 11A11(1) 1
Chiều Địa lý 11A10(2), 11A11(2) 4 4
Lê Thị Nhàn Sáng Địa lý 12A10(4), 11A2(1), 11A4(1), 11A6(1), 11A8(1), 11A9(1) 9 9 11
Chiều Địa lý 11A6(2) 2 2
Lê Thị Thảo Sáng Sinh hoạt 10A7(1) 1 8 8
Địa lý 10A4(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A10(1), 10A11(1) 6
Chào cờ 10A7(1) 1
Chiều       0
Lê Hữu Phận Sáng Thể dục 10A4(2), 10A6(2), 10A8(2) 6 6 6
Chiều       0
Lữ Kiếm Thu Sáng Thể dục 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A7(2), 11A9(2), 11A11(2) 12 12 12
Chiều       0
Trần Văn Thương Sáng Thể dục 10A2(2), 10A5(2), 10A9(2), 10A11(2) 8 8 8
Chiều       0
Nguyễn Văn Toàn Sáng Thể dục 11A4(2), 11A5(2), 11A6(2), 11A8(2), 11A10(2) 10 10 10
Chiều       0
Nguyễn Minh Tuấn Sáng Thể dục 10A1(2), 10A3(2), 10A7(2), 10A10(2) 8 8 8
Chiều       0
Nguyễn Thành Danh Sáng Tin học 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A9(2), 10A11(2) 10 10 10
Chiều       0
Phạm Tấn Tuân Sáng Tin học 11A3(2), 11A6(2), 11A10(2) 6 9 15
Tin nghề 11A3(1), 11A6(1), 11A10(1) 3
Chiều Tin nghề 11A3(2), 11A6(2), 11A10(2) 6 6
Hoàng Phương Thi Sáng Tin học 11A4(2), 11A8(2) 4 6 10
Tin nghề 11A4(1), 11A8(1) 2
Chiều Tin nghề 11A4(2), 11A8(2) 4 4
Trương Thị Liên Sáng Tin học 11A7(2), 11A9(2), 11A11(2) 6 9 15
Tin nghề 11A7(1), 11A9(1), 11A11(1) 3
Chiều Tin nghề 11A7(2), 11A9(2), 11A11(2) 6 6
Trần Đức Thọ Sáng Tin học 11A1(2), 11A2(2), 11A5(2) 6 9 15
Tin nghề 11A1(1), 11A2(1), 11A5(1) 3
Chiều Tin nghề 11A1(2), 11A2(2), 11A5(2) 6 6
Nguyễn Thị Ái Vi Sáng Sinh hoạt 10A8(1) 1 14 14
Tin học 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2), 10A10(2) 12
Chào cờ 10A8(1) 1
Chiều       0
         
           
           
           
           
           
           
Tin liên quan
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 95
  • Trong tuần: 1730
  • Tất cả: 29079
® Bản quyền thuộc về Trung học phổ thông Minh Đạm
Địa chỉ: Phước Hưng, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Điện Thoại: 0254 3676626
Email: thptminhdam@gmail.com
Website: thpt-minhdam.bariavungtau.edu.vn
Thiết kế bởi VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu | Quản trị